Progressia Finance

Vooruitgang door kennis

Progressia Finance

Vooruitgang door kennis

Home

Progressia Finance is een interim-management bureau dat reageert op het feit dat er bij veel organisaties een behoefte aan tijdelijke ondersteuning in financieel en algemeen management bestaat. Pieken kunnen soms niet door de normale bezetting worden opgevangen, om reden van kwaliteit (specifieke kennis) of kwantiteit (er is teveel werk). Ook kan het inzetten van een buitenstaander zorgen voor een frisse kijk op, of een stabilisering van de situatie. Daarnaast worden veel bedrijven de laatste jaren gedwongen om hun systemen, processen en rapportages aan te passen aan veranderde regelgeving. Dat kost enorm veel energie en vaak wordt gebruik gemaakt van extra tijdelijke capaciteit.

Visie

Ook is er een sterke toename van het aantal reorganisaties en fusies van bedrijven en organisaties (denk aan de zorg en de energiesector). Dit levert ook veel extra werk op voor de aanwezige medewerkers.

Progressia FINANCE wordt geboeid door de kans om deze situaties door vakmanschap te verbeteren. Dat vraagt het vermogen om te schakelen en snel thuis te raken in organisaties, systemen en culturen.

Concreet betekent dat Progressia FINANCE kan helpen met:

 • ondersteuning en overbrugging
 • bij een wervings- en selectieprocedure van een permanente controller
 • het tijdelijk ondersteunen van uw organisatie op (financieel) management niveau
 • het coachen van uw financiele team naar een hoger kwaliteitsniveau

Werkwijze

Mijn naam is Niels M. Batstra EMFC RC. Ik ben werkzaam bij Progressia FINANCE.

U kunt mij inhuren voor opdrachten gedurende één of meerdere maanden, wanneer hulp gewenst is voor specifieke trajecten, zoals het begeleiden van processen rond SAP of NetSuite implementaties bijvoorbeeld. Uw organisatie kan mij ook inzetten voor het integreren van overnames of het begeleiden van de verkoop van een (deel van een) onderneming. Ik heb veel kennis en ervaring met het opzetten van een (internationaal shared service center) en complexe veranderprocesses.

Voor opdrachten van langere duur is een concurrerend tarief bespreekbaar. Mocht ik niet beschikbaar zijn, dan kan ik desgewenst binnen mijn netwerk kijken of er iemand anders beschikbaar is.

Wanneer u mij inhuurt krijgt uw organisatie een kopie van mijn VAR verklaring alsmede een kopie van mijn legitimatiebewijs voor uw administratie.

Competenties

Registercontroller (EMFC via de Erasmus universiteit) en expert in het financiële werkveld.

Door mijn ruime ervaring als finance professional bij diverse voornamelijk Amerikaanse ondernemingen, heb ik uitgebreide kennis van US GAAP en IFRS verslaggevingsvereisten. Daarnaast heb ik ervaring met complexe veranderprocessen. Voorbeelden hiervan zijn onder meer te vinden in mijn kennis ten aanzien van het opzetten van shared service centra, het offshoren van financiële processen naar India, het managen van het proces van kennisoverdracht (knowledge transfer) en het herstructureren van processen en ondernemingen.
Zowel statutair voor verschillende vestigingen in het buitenland, alsmede gericht op het jaareinde weet ik goed de weg. Mijn werkwijze is hands-on. Ik ben betrokken bij de business en mijn team.

Door mijn internationale ervaring ben ik in staat om op korte termijn resultaten te boeken in complexe internationaal georienteerde matrix organisaties. Ik beheers Nederlands als moedertaal, maar daarnaast ben ik vloeiend in het Engels, en vaardig in het Frans, Duits en Chinees.
Door mijn goede gevoel voor verhoudingen kan ik met zowel de mensen op de werkvloer als de directie goed overweg. Mijn uitstekende managementvaardigheden stellen mij in staat diverse groepen mensen aan te sturen, zowel direct als indirect en soms via afstand. Naast mijn kennis op het gebied van financial control, ben ik een goede bruggenbouwer tussen de financiele administratie en de business.
Door mijn degelijke kennis van automiseringssystemen, waaronder o.a.: SAP, Navision, Hyperion, Peoplesoft en Cognos bijvoorbeeld, kan ik snel produktief ingezet worden binnen uw organisatie.

Testimonials

Dept

Lees meer

Wolters Kluwer

Lees meer

Randstad

Lees meer

KPN

Lees meer

Palo Alto

Lees meer

Bentley

Lees meer

Randstad

Lees meer

DSM

Lees meer

DutchView

Lees meer

HortiMax

Lees meer

GlaxoSmithKline

Lees meer

Hospira

Lees meer

Contact

U kunt mij telefonisch en per email bereiken:

Mobiel: +31 6 3821 6031
E-mail: info@progressia.nl

Progressia Holding BV

Valkenboslaan 56
2563 CM, 's-Gravenhage
M 06 - 38 21 60 31
E info@progressia.nl

Algemene voorwaarden Progressia Holding BV

Progressia Holding BV, handelend onder de naam Progressia Finance

A. Algemene bepalingen

Artikel 1: Definities

 1. Onder opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de rechtspersoon Progressia Holding BV.
 2. Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdrachten verstrekt tot het verrichten van alle mogelijke werkzaamheden behorende tot het gebruikelijke werkterrein van de interim manager.
 3. Onder werkzaamheden wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de door opdrachtgever aan opdrachtnemer opgedragen en door laatstgenoemde aangenomen werkzaamheden die door opdrachtnemer dienen te worden verricht.
 4. Onder levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan het in het bezit van opdrachtgever stellen van de resultaten van de opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden c.q. - indien dit niet mogelijk is -het verrichten van de opgedragen werkzaamheden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven en werkzaamheden van opdrachtnemer, alsmede op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, daaronder begrepen alle daaruit voortvloeiende of daarop voortbouwende werkzaamheden en verbintenissen.
 2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht mits en voor zover schriftelijk door opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen. Deze afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige algemene voorwaarden een overeenkomst werd afgesloten, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

B. Prijsopgaven en totstandkoming overeenkomst

Artikel 3

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van opdrachtnemer zijn tot het moment van totstandkoming van een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in de aanbiedingen of prijsopgaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
 2. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de hem opgedragen werkzaamheden mondeling dan wel schriftelijk aanvaardt, bij voorkeur door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging, of met de uitvoering daarvan op een voor opdrachtgever kenbare wijze aanvangt. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten.

C. Verplichtingen opdrachtnemer

Artikel 4

 1. Opdrachtnemer voert de hem opgedragen werkzaamheden zorgvuldig en naar beste weten en kunnen uit.
 2. Indien de werkzaamheden van opdrachtnemer beogen een bepaald (financieel) eindresultaat ten behoeve van opdrachtgever te bewerkstelligen, wordt gezien de aard van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden nimmer gegarandeerd dat dit beoogde resultaat daadwerkelijk zal worden bereikt.
 3. Opdrachtnemer is bevoegd bij de uitvoering van de hem opgedragen werkzaamheden bij hem in loondienst zijnde personen in te schakelen. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd de opgedragen werkzaamheden of onderdelen daarvan, waaronder het verwerken van gegevens, uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in loondienst zijnde derden, indien dit de goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert. Opdrachtnemer is voor de uitvoering van de werkzaamheden door deze door hem ingeschakelde personen verantwoordelijk als ware deze werkzaamheden door opdrachtnemer zelf uitgevoerd.
 4. Opdrachtnemer is behoudens dwingendrechtelijke voorschriften verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken ten aanzien van alle informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld, alsmede van de door verwerking daarvan verkregen resultaten, tenzij opdrachtnemer daarvan door opdrachtgever is ontheven.

D. Uurtarief en verschotten

Artikel 5

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een opdracht aanvaard en worden de overeengekomen werkzaamheden door opdrachtnemer verricht tegen vergoeding van de overeengekomen (uur)tarieven en verschotten, of bij gebreke daarvan de door opdrachtnemer voor de betrokken werkzaamheden gebruikelijk gehanteerde (uur)tarieven en verschotten, vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting (BTW).
 2. Op schriftelijk verzoek van opdrachtgever zendt opdrachtnemer aan deze een overzicht toe, waarinopgenomen de door opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde (uur)tarieven en verschotten.
 3. Indien de overeenkomst is aangegaan voor een vast bedrag, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. Opdrachtgever wordt - tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is - vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden, in welk geval hij binnen vijf werkdagen schriftelijk dient te berichten dat hij zich met de extra werkzaamheden en daarmee samenhangende kosten niet kan verenigen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer bevoegd is de aanvullende werkzaamheden onverkort uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen.

E. Declaratie en betaling

Artikel 6

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden tenminste eenmaal per maand aan opdrachtgever gedeclareerd.
 2. Betaling van de declaratie(s) dient te geschieden binnen veertien dagen na de op de declaratie vermelde datum. Als dag van betaling geldt de dag van creditering van de daartoe door opdrachtnemer kenbaar gemaakte bankrekening, ofwel de dag van ontvangst van het bedrag in contanten.
 3. Indien de opdrachtgever niet een natuurlijk persoon is, is deze niet bevoegd zich op schuldvergelijking of compensatie te beroepen.
 4. Reclame terzake een door opdrachtnemer aan opdrachtgever verzonden declaratie dient te geschieden binnen vier weken na de op deze declaratie vermelde datum. Ieder recht van reclame terzake een declaratie vervalt door overschrijding van deze termijn, tenzij opdrachtgever aantoont binnen deze termijn geen kennis te hebben kunnen nemen van de declaratie en met bekwame spoed nadien heeft gereclameerd.
 5. De omvang van de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden wordt vastgesteld aan de hand van de door opdrachtnemer bijgehouden administratieve (tijd)gegevens, tenzij deze gegevens aantoonbaar onjuist zijn.
 6. Ingeval van niet c.q. niet tijdige betaling is opdrachtgever, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist, over het openstaande bedrag van de declaratie een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand of een gedeelte daarvan vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening van het openstaande bedrag.
 7. Indien opdrachtgever in verzuim is komen voorts, vijftien dagen na schriftelijke aanmaning door opdrachtnemer, alle schaden en kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de invordering van het openstaande bedrag, waaronder begrepen de kosten van een eventuele faillissementsaanvraag. De buitengerechtelijke incassokosten zijn tenminste gelijk aan het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief over het verschuldigde bedrag. Onder de gerechtelijke kosten zijn begrepen de kosten van rechtskundige bijstand van opdrachtnemer.
 8. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever betaling van een voorschot of zekerheid voor het nakomen van diens verplichtingen te verlangen. Indien opdrachtgever niet terstond aan een daartoe strekkend verzoek van opdrachtnemer voldoet, is opdrachtnemer gerechtigd diens werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten c.q. af te breken totdat opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen voldoet. Zolang opdrachtgever niet aan dit verzoek heeft voldaan, is opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Blijft naar aanleiding van een verzoek van opdrachtnemer een voorschot te betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie binnen vijf werkdagen uit, dan is opdrachtnemer gerechtigd schriftelijk per aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer blijft onverminderd het recht behouden op betaling van de reeds door hem verrichte werkzaamheden en op een aan hem vanwege de ontbinding toekomende schadevergoeding.

F. Aanlevering, levertijd en aflevering

Artikel 7

 1. Behoudens anders luidende overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de aanlevering van de benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer op door opdrachtnemer te bepalen wijze en in door opdrachtnemer te bepalen vorm en aantal. Het hier gestelde is ook van toepassing op de aflevering van stukken, boeken, bescheiden e.d. door opdrachtnemer aan opdrachtgever.
 2. Levering dient plaats te vinden binnen de overeengekomen termijn, of bij gebreke daarvan binnen een gelet op de opgedragen werkzaamheden redelijke termijn.
 3. Indien opdrachtgever, door welke oorzaak dan ook, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen c.q. deze niet tijdig of niet volledig ter beschikking van opdrachtnemer stelt, is opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop wel voldaan is door opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot aanleveren van stukken, boeken, bescheiden etc.
 4. Opdrachtnemer is gehouden, indien opdrachtgever langer dan vier weken na het totstandkomen van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever in gebreke blijft met aanlevering van voormelde bescheiden, opdrachtgever om nadere informatie te vragen. Zolang opdrachtnemer zijn werkzaamheden opschort ten gevolge van het ontbreken c.q. het niet tijdig of niet voldoende aanleveren van bescheiden door opdrachtgever, is opdrachtnemer jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor de daaruit eventueel voortvloeiende directe of indirecte schade, winstderving, administratieve of fiscale boete, verhogingen, hoe ook genaamd.

G. Retentierecht

Artikel 8

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van alle zich in het kader van de opgedragen werkzaamheden onder hem bevindende stukken, boeken, administratieve en/of andere gegevens en overige bescheiden op te schorten totdat opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan, derhalve inclusief eventueel verschuldigde rente en kosten, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld, een en ander voor zover deze zaken als zodanig bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.

H. Reclames

Artikel 9

 1. Onder reclames wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle grieven van opdrachtgever wegens door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, evenwel met uitzondering van reclames betreffende gezonden declaraties.
 2. Reclames dienen schriftelijk bij opdrachtnemer te worden ingediend binnen dertig dagen na (iedere) levering of - indien het gebrek voor opdrachtgever niet aanstonds kenbaar was - binnen dertig dagen na constatering van het gebrek. De reclames dienen een duidelijke en deugdelijk gemotiveerde omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken te behelzen.
 3. Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen dertig dagen na datum van ontvangst van de reclame, bij voorkeur schriftelijk, mee of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame - als zijnde al dan niet terecht - tegemoet wordt gekomen.
 4. Indien de reclame door opdrachtnemer c.q. in overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever niet in der minne kan worden opgelost binnen twee maanden na ontvangst van de reclame door opdrachtnemer, is ieder der partijen bevoegd het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen. Opdrachtnemer is gehouden opdrachtgever te wijzen op deze mogelijkheid en op de termijn na het verstrijken waarvan opdrachtgever het geschil bij de rechter aanhangig kan maken.
 5. Reclames geven opdrachtgever niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande declaraties op te schorten.

I. Gebruikersrechten opdrachtgever

Artikel 10

 1. De resultaten van de door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever verrichte werkzaamheden mogen door opdrachtgever uitsluitend zelf c.q. binnen de eigen onderneming en binnen het kader van de verleende opdracht worden gebruikt, tenzij uit de opdracht uitdrukkelijk anders voortvloeit of opdrachtnemer aan opdrachtgever voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend deze resultaten aan derden te openbaren of deze door derden te doen gebruiken. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen mogelijke aanspraken van derden indien opdrachtgever deze bepaling niet nakomt. Intellectuele eigendomsrechten van resultaten komen toe aan opdrachtnemer.

J. Risico van opslag informatie

Artikel 11

 1. Eventuele beschadiging of tenietgaan van bij opdrachtnemer of derde(n) opgeslagen informatie van opdrachtgever is voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij opdrachtnemer aantoonbaar tekort is geschoten in zijn verplichting tot zorgvuldige opslag van deze informatie. Het is opdrachtnemer toegestaan bij deze opslag gebruik te maken van geautomatiseerde systemen.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van informatie tijdens vervoer of verzending daarvan, ongeacht door wie en op welke wijze dit vervoer plaatsvindt. 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken van derde(n), voortvloeiende uit of verband houdende met de beschadiging of het tenietgaan van informatie als hier bedoeld.

K. Aansprakelijkheid

Artikel 12

 1. Opdrachtnemer is gehouden zich te allen tijde voor mogelijk door opdrachtgever te lijden schade ten gevolge van gebreken in de uitvoering van de opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden – daaronder begrepen het niet-tijdig uitvoeren daarvan – te verzekeren overeenkomstig de opvattingen en op de voorwaarden die voor de beroepsgroep in het maatschappelijk verkeer gelden.
 2. Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de aan opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden wordt uitdrukkelijk beperkt tot en uitgesloten boven het verzekerde bedrag onder de in het vorige lid bedoelde verzekering van opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de hem opgedragen werkzaamheden, indien opdrachtgever zijnerzijds niet al het nodige heeft gedaan om opdrachtnemer in staat te stellen de hem opgedragen werkzaamheden naar behoren en tijdig uit te voeren, tenzij deze schade aantoonbaar geen verband houdt met het in dit opzicht tekort schieten van opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het geval het met de opgedragen werkzaamheden beoogde (financiële) resultaat of effect niet wordt behaald.
 5. Aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot 10% van het factuurbedrag van de uitgevoerde werkzaamheden. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade is uitgesloten.

L. Ontbinding

Artikel 13

 1. Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen de tussen hen tot stand gekomen overeenkomst geheel of, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, bij aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de andere partij ontbinden, indien en zodra zich één van de navolgende omstandigheden voordoet: a.) de andere partij komt haar verplichtingen onder de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, binnen 20 werkdagen niet, niet tijdig of niet behoorlijk na; b.) de andere partij wordt in staat van faillissement verklaard of vraagt surséance van betaling aan; c.) de andere partij wordt onder curatele gesteld dan wel onder bewind geplaatst; d.) de andere partij legt haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stil of staakt deze, dan wel draagt dit geheel of gedeeltelijk aan een derde over.

M. Overmacht

Artikel 14

 1. Als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, die opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, geldt iedere omstandigheid waarmee opdrachtnemer bij het totstandkomen van de overeenkomst redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van opdrachtnemer kan worden verlangd, daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking en calamiteiten, zoals waterschade, brand, diefstal en defecten of storingen in bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden gebruikte apparatuur.
 2. Opdrachtnemer is gehouden opdrachtgever onverwijld te waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht als hier bedoeld voordoet.
 3. Ingeval van overmacht plegen partijen overleg omtrent de daaraan toe te kennen gevolgen.

N. Geschillen

Artikel 15

 1. Alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst, hoe ook genaamd, worden beslecht door de bevoegde burgerlijk rechter te ‘s-Gravenhage.

Progressia Holding BV, December 2006

Valkenboskade 453
2563 JB 's-Gravenhage
T: 06 3821 6031
info@progressia.nl