Progressia Finance

Progressia Finance

Privacy Verklaring

Progressia Holding, gevestigd aan de Valkenboslaan 56, 2563 CM Den Haag,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
http://www.progressia.nl
Valkenboslaan 56
2563 CM Den Haag
Telefoon: +31638216031

Niels Batstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Progressia Holding BV.
Hij is te bereiken via info@progressia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Progressia Holding BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uitsluitend gegevens afkomstig van uw Linkedin profiel.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Progressia Holding BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Progressia Holding BV neemt geen (op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten) over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Progressia Holding BV) tussen zit.

Progressia Holding BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Linkedin en MailChimp, voor het vastleggen van zakelijke contacten en het verzorgen van nieuwsbrieven over de beschikbaarheid en inzet van Progressia Holding en zijn interim manager(s).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Contactgegevens zoals het Linkedin profiel met onderliggende data, worden bewaard zolang de Linkedin connectie voortduurt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Progressia Holding BV verstrekt uitsluitend informatie aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Progressia Holding BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Progressia Holding BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar niels_batstra@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Progressia Holding BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Progressia Holding BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met niels_batstra@hotmail.com
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Progressia Holding BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij bewaren de data die afkomstig is van uw Linkedin profiel zolang als onze Linkedin connectie blijft bestaan.

Progressia Holding BV

Valkenboslaan 56
2563 CM, 's-Gravenhage
M 06 - 38 21 60 31
E info@progressia.nl